Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa

Grad Duga Resa raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa koji je objavljen u Narodnim novinama broj 142 od 29.11.2023. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja
u Narodnim novinama, na adresu: Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Knjižnice, ne otvaraj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Duge Rese, mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa te u Službenim glasniku Grada Duge Rese u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22).

Natječaj možete preuzeti na linku JAVNI NATJEČAJ – Grad Duga Resa (nn.hr)